Disclaimer
Aan alle op de www.mbsafety.nl pagina’s vermelde prijzen, modellen en actes kunnen geen rechten worden ontleend.
Prijs-, model- en actiewijzigingen zijn voorbehouden. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Beperking van de aansprakelijkheid
Hoewel MB Safety B.V. streeft naar een website van topkwaliteit, kan MB Safety B.V. niet de juistheid, toepasselijkheid, kwaliteit, actualiteit, geldigheid, volledigheid, of geschiktheid van de informatie waarborgen of garanderen die opgevraagd, verkregen, gedownload of gekopieerd wordt via deze website. MB Safety B.V. onderschrijft, keurt goed, erkent of controleert geen externe bronnen (internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden). MB Safety B.V. is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst voor bedrijven of anderszins) die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop, of die het gevolg is van het gebruik van de website derden en de informatie daarop, die door of via verwijzingen op onze website verkregen, opgevraagd of gedownload zijn.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsnamen, merken, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van deze website eigendom van MB Safety B.V. en worden zij beschermd door alle toepasselijke nationale en internationale merk-, auteursrecht- en andere wetten van intellectuele eigendomsrecht. Informatie op de website, zoals tekst, beeld en geluid, mogen niet, behalve voor strikt persoonlijke doelen, worden verveelvoudigd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MB Safety B.V. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Toepasselijke wet en bevoegde rechter
Deze disclaimer wordt beheerst door, en uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht. De bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland, heeft de uitsluitende bevoegdheid om van alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer of uw gebruik van deze website kennis te nemen.