MVO people

People

 • Wij voorzien onze medewerkers van veilige werkplekken, –methoden en –materialen zodat de kans op ongevallen en verzuim zo laag mogelijk is.
 • Wij bieden ruime opleidingsmogelijkheden binnen ons bedrijf zodat de kennis van de medewerkers up-to-date blijft en zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Hiertoe hebben wij o.a. een convenant gesloten met het Albeda college Rotterdam – RDM Campus.
 • Wij trachten een positief werkklimaat te stimuleren zodat medewerkers efficiënt kunnen samenwerken en plezier in hun werk hebben.
 • Al onze uitvoerende medewerkers zijn in het bezit van een geldig certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA).
 • Wij zetten ons in voor goede doelen zoals o.a. Kika en Roparun.
MVO planet

Planet

 • Wij inventariseren continue energiebesparende mogelijkheden. Dit heeft o.a. reeds geleid tot vervanging van alle standaard verlichting met energiezuinige LED-verlichting en de aanvraag voor zonnepanelen.
 • Wij proberen onze CO2 uitstoot aanzienlijk te verlagen door middel van de volgende maatregelen:
  – het (op termijn) vervangen van alle voertuigen binnen ons wagenpark door energiezuinige wagens.
  – het bij voorkeur aannemen van medewerkers woonachtig in de directe omgeving van ons bedrijf.
  – het indien mogelijk bezoeken van onze klanten per trein.
 • Wij streven naar een zoveel als mogelijk paperless office. Ook stimuleren wij klanten en leveranciers zich hiertoe te bewegen, o.a. door digitale facturatie.
 • Voordat wij met een nieuwe leverancier in zee gaan, bezoeken wij deze altijd. Dit om ons te verzekeren dat er in de juiste omstandigheden wordt gewerkt, zowel op het gebied van milieu als van arbeidsomstandigheden.
 • Wij scheiden al ons afval via ons eigen milieupark. Ook zijn wij aangemeld bij Stibat als inzamelpunt voor batterijen (http://www.legebatterijen.nl) en inzamelpunt voor cartridges en toners (http://www.cartridge4kika.nl).
MVO profit

Profit

 • De producten die wij (laten) produceren zijn duurzaam en voldoen aan de hedendaagse wensen en eisen van onze klanten en de regelgeving.
 • We maken (zoveel mogelijk) gebruik van gebruikte en ecologische verpakkingen
 • Met onze klanten bouwen wij een blijvende relatie op door het leveren van duurzame en kwalitatieve producten vergezeld met een gedegen advies. Hierbij staat het credo ‘Uw partner in veiligheid’ centraal.
 • Wij voeren een winstgevende bedrijfsvoering die ons bestaan zeker stelt.
 • Wij monitoren voortdurend nieuwe ontwikkelingen in de markt zodat hier adequaat op kan worden ingesprongen.

Milieu uitgangspunten

Wij streven ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten tijdens het uitvoeren van onze activiteiten. Daar waar mogelijk zoeken wij zelfs naar verbeteringen. We zorgen dat wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu altijd wordt nageleefd en wensen continue verbetering van onze milieuprestatie. Het (zo min mogelijk) invloed hebben op de klimaatverandering speelt een zeer grote rol; wij spiegelen ons aan het overheidsbeleid waar dit een prioriteit is.

Wij hebben voor al onze activiteiten bepaald of deze gevolgen hebben voor:

 • Kwaliteit van de lucht (door bijvoorbeeld uitlaatgassen);
 • Kwaliteit van de leefomgeving (door bijvoorbeeld geluidsoverlast of gevaar);
 • Ontstaan van afval;
 • Gebruik van energie;
 • Gebruik en vervuiling van water;
 • Gebruik van andere grondstoffen (bijvoorbeeld papier).

Naleving milieuwetgeving

Op ons bedrijf is slechts een beperkt aantal milieuwetten van toepassing. Mede dankzij ons MVO beleid zijn wij ons zeer bewust van de regelgeving waar wij ons aan dienen te conformeren.

In de provinciale milieuverordening zijn voor ons bedrijf bijvoorbeeld alleen eisen opgenomen met betrekking tot de scheiding van afvalstoffen. Ook de wet milieubeheer voorziet in diverse bepalingen hieromtrent. Wij dragen dan ook zorg voor gescheiden afvoer van papier/karton, plastic, staal en restafval. In ons bedrijf hebben wij een eigen milieustraat; de lediging is in handen van erkende afvalinzamelaars (Van Gansewinkel, ons relatienummer A128640). Ook maken wij gebruik van het gemeentelijke milieupark en functioneren wij als inzamelpunt voor lege batterijen en toners/cartridges.

Naast provinciale wetgeving zijn wij onderhevig aan de EU-normen en gemeentelijke eisen t.a.v. de uitstoot van auto’s (o.a. m.b.t. roetfilter, type motor) en natuurlijk de verkeerswet (o.a. maximumsnelheid en APK-keuringen).

Tenminste een keer per jaar zal worden bepaald of er wijzigingen in wet- en regelgeving zijn en of we nog steeds aan de geldende wet- en regelgeving voldoen. Gedurende het jaar wordt op basis van branche-informatie (o.a. metaalunie en EVO), informatie van de gemeente en informatie via internet (o.a. www.ondernemersplein.nl en www.vrom.nl) gecontroleerd of er wijzigingen in de wetgeving zijn.

Het onderwerp milieu is ook steevast een agenda punt bij o.a. onze (interne) toolbox meetings en algemene bijeenkomsten. Hiermee willen wij de naleving van ons milieubeleid door onze eigen medewerkers garanderen maar ook de awareness zo groot mogelijk houden en medewerkers de ruimte bieden initiatieven aan te dragen.

Toekomstige verbeteringen

Na het vervangen van de verlichting in ons pand door duurzame LED-verlichting in het afgelopen jaar zijn wij nu in de voorbereidende fase voor het plaatsen van een wit dak.

Wij volgen de komende jaren nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot energieopwekking, maar ook -opslag en duurzaam ondernemen in het algemeen op de voet.

Omgeving

Klimaatverandering. MB Safety BV streeft naar een reductie van CO2 emissies en het gebruik van natuurlijke grondstoffen en gebruik te maken van duurzaam transport.
Energie. MB Safety BV streeft ernaar om de energie efficiency, van de volledige organisatie elk jaar te verbeteren.
Afval. MB Safety BV streeft ernaar afval in al haar processen tot een minimum te reduceren. MB Safety BV ziet afval als een grondstof die gebruikt kan worden in andere productieprocessen. Hierin ambieert MB Safety BV een stijging in recycling en een stimulering van de circulaire economie.

Sociaal

Ontmoeten en verbinden. MB Safety BV ambieert dat werknemers zich thuis voelen wanneer ze aan het werk zijn. Er zijn verschillende programma’s die het welzijn van de werknemer centraal stellen.
Gezondheid & Veiligheid. MB Safety BV streeft ernaar om haar werknemers van een veilige en gezonde werkplek te voorzien. MB Safety BV is continu aan het verbeteren om het risico op ongelukken, verwondingen en gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken.
Werktijden. MB Safety BV conformeert zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van werktijden en overwerkuren.
Arbeidsovereenkomst (CAO). MB Safety BV respecteert alle toepasbare wetten en reglementen op het gebied van werkomstandigheden en leeft toepasselijke cao’s na.
Voordelen. MB Safety BV verwacht dat hun werknemers zich onthouden van het aanbieden of accepteren van giften dat het werk of relatie met klanten kan beïnvloeden, of die om enige andere reden ongepast zijn.
Kinder- & Gedwongen arbeid. MB Safety BV verbiedt het gebruik van alle vormen van gedwongen arbeid bij al haar leveranciers. MB Safety BV verwacht van haar leveranciers dat het de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van minimum leeftijd en internationale conventies omtrent kinderarbeid respecteert.
Discriminatie. MB Safety BV tolereert geen enkele vorm van (non-)verbaal geweld gebaseerd op ras, kleur, geslacht, religie of afkomst.
Fundamentele mensenrechten. MB Safety BV verwacht dat haar leveranciers de fundamentele mensenrechten, zoals beschreven in de United Nations Universal Declaration of Human Rights, respecteren.

Bedrijfsethiek

Corruptie en omkoping. MB Safety BV hanteert een zerotolerance beleid op elke vorm van corruptie of omkoping en verwacht dat haar leveranciers dat zij op dit gebied overeenkomstig handelen.
Zakelijke omgeving. MB Safety BV verwacht van haar leveranciers dat zij belangenconflicten vermijden en dat het een open, eerlijke en competitieve zakelijke omgeving stimuleert.
Verantwoordelijk marktgedrag. MB Safety BV verwacht van haar leveranciers dat het voldoet aan alle toepasselijke wet en regelgeving omtrent verantwoordelijk marktgedrag.